Ngày đăng bài: 27/10/2018 10:23
Lượt xem: 436
Hướng dẫn sử dụng CSDL KHCN Việt Nam

Giới Thiệu CSDL  KHCN Việt Nam

1.     Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

2.     KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu:

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Để truy cập vào CSDL KHCN Việt Nam, Vào đường link: http://lhtv.vista.vn/  rồi chọn: Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam, KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu