thông tin biểu ghi
DDC 428.24
Tác giả CN Pickering, Kate
Nhan đề Global : Beginner coursebook / Kate Pickering, Jackie McAvoy
Thông tin xuất bản London : Macmillan Education , 2010
Mô tả vật lý 126p. : with eBook ; 30cm
Thuật ngữ chủ đề English language -study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language -textboks for foreign spearks
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh
000 00610cam a2200193 a 4500
00118255
0021
0040FD694EC-734A-4CDB-AD3F-BB04DEB6330A
005201905160907
008180405s2010 eng
0091 0
020 |a9781380001009
039|y20190516090727|zhuyntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
0820 |a428.24 |bCLA
1000 |aPickering, Kate
24500|aGlobal : |bBeginner coursebook / |cKate Pickering, Jackie McAvoy
260 |aLondon : |bMacmillan Education , |c2010
300 |a126p. : |bwith eBook ; |c30cm
504 |aCommon european framework A1
650 0|aEnglish language |estudy and teaching
650 0|aEnglish language |xtextboks for foreign spearks
653|aKỹ năng tổng hợp
852|a100|bKho Tiếng Anh
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachthamkhao/global/globalgeginnerworkbookthumbimage.jpg
890|a2|c1

Không có liên kết tài liệu số nào