thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.70071 HAN
    한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 2 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 2
DDC 495.70071
Nhan đề 한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 2 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 2
Thông tin xuất bản Sŏul-si : Sot'ong, 2017.
Mô tả vật lý 240tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(2): 000044669, 000052403
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119238
0021
004FCC2D97A-6883-410F-B3CD-17B35D29362F
005202007291623
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9791186453469
039|a20200729162112|bthuytt|c20200729153610|dthuytt|y20200729150453|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.70071|bHAN
245 |a한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 2 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 2
260 |a Sŏul-si : |bSot'ong, |c 2017.
300 |a240tr. ; |c28cm.
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(2): 000044669, 000052403
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19238thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000052403 Kho Tiếng Hàn 495.70071 HAN Mượn về nhà 1
2 000044669 Kho Tiếng Hàn 495.70071 HAN Mượn về nhà 2

Không có liên kết tài liệu số nào