thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 495.70071 HAN
    한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 1 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 1
DDC 495.70071
Nhan đề 한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 1 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 1
Thông tin xuất bản Sŏul-si : Sot'ong, 2017.
Mô tả vật lý 244tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Hàn(1): 000047017
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119240
0021
004E64A88B7-F0AD-4B88-B1A7-A2B4E436FDE3
005202007291624
008081223s 201 vm| vie
0091 0
020 |a9791186453452
039|a20200729162233|bthuytt|y20200729153500|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aKOR
082 |a495.70071|bHAN
245 |a한국어 선생님 을 위한 문법 교수법. 중급 1 / Han'gugŏ sŏnsaengnim ŭl wihan munpŏp kyosupŏp. chunggŭp = Teaching method of Korean grammar for teachers. intermediate level 1
260 |a Sŏul-si : |bSot'ong, |c 2017.
300 |a244tr. ; |c28cm.
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Hàn|j(1): 000047017
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachnhat/thuy/28.7.2020/19240thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047017 Kho Tiếng Hàn 495.70071 HAN Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào