thông tin biểu ghi
DDC 808.042
Tác giả CN Martin, H.
Nhan đề 120 bài luận anh văn mẫu: / H. Martin soạn giả; Lê Bá Kông chú giải.
Nhan đề khác 120 Model English Essays.
Thông tin xuất bản Cà Mau :Nxb. Mũi Cà Mau ,1991.
Mô tả vật lý 269p. ;19 cm.
Phụ chú Chú giải rất đầy đủ những từ khó và đúng nghĩa với bài luận.
Phụ chú Gồm những bài luận anh văn với mọi đề tài.
Phụ chú Hướng dẫn viết luận văn từ dễ đến khó.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Bài luận.
Từ khóa tự do Writing.
Từ khóa tự do Viết
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(3): 000014005, 000018664, 000018704
000 00826cam a2200217 a 4500
0012970
0021
0043136
005202011260937
008101029s1991
0091 0
039|a20201126093926|bthinlq|c20201030084906|dthinlq|y20101029144308|zhuyntd
040 |aHUCFL
0411 |aeng|avie
08214|a808.042|bMAR
1001 |aMartin, H.|esoạn giả.
24510|a120 bài luận anh văn mẫu: / |cH. Martin soạn giả; Lê Bá Kông chú giải.
2460 |a120 Model English Essays.
260 |aCà Mau :|bNxb. Mũi Cà Mau ,|c1991.
300 |a269p. ;|c19 cm.
500 |aChú giải rất đầy đủ những từ khó và đúng nghĩa với bài luận.
500 |aGồm những bài luận anh văn với mọi đề tài.
500 |aHướng dẫn viết luận văn từ dễ đến khó.
650 4|aTiếng Anh|xBài luận.
653 |aWriting.
653|aViết
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(3): 000014005, 000018664, 000018704
8561|uhttp://lib.hucfl.hueuni.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtienganh/19.6.20/2970thumbimage.jpg
890|a3|b36
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000014005 Kho Tiếng Anh 808.042 MAR Mượn về nhà 1
2 000018664 Kho Tiếng Anh 808.042 MAR Mượn về nhà 2
3 000018704 Kho Tiếng Anh 808.042 MAR Mượn về nhà 3

Không có liên kết tài liệu số nào