thông tin biểu ghi
DDC 421.5
Tác giả CN Cook, Ann
Nhan đề American accent training : a guide to speaking and pronouncing colloquial American English / Ann Cook ; illustrated by Holly Forsyth
Thông tin xuất bản New York : Barron's , c1991
Mô tả vật lý xiv, 162 p. : ill. ; 21 cm
Phụ chú Includes index
Thuật ngữ chủ đề Americanisms
Thuật ngữ chủ đề English language -Spoken English -United States
Thuật ngữ chủ đề English language -Accents and accentuation -United States
Thuật ngữ chủ đề English language -Pronunciation -United States
Từ khóa tự do Luyện âm -Speaking
Từ khóa tự do Nói
Từ khóa tự do Tài liệu bắt buộc
Môn học QTH_HK1_Luyện âm (Tiếng Anh)
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000006056
000 00896cam a2200253 a 4500
001106
0022
004137
005202112301628
008090416sc199 eng
0091 0
020 |a0812046021
039|a20211230162854|bhuongttt|c20210831150905|dtintntd|y20090416182637|ztintntd
040 |aHUCFL
0410 |aeng
082|a421.5|bCOO
1001 |aCook, Ann |d1940-
24510|aAmerican accent training : |ba guide to speaking and pronouncing colloquial American English / |cAnn Cook ; illustrated by Holly Forsyth
260 |aNew York : |bBarron's , |cc1991
300 |axiv, 162 p. : |bill. ; |c21 cm
500 |aIncludes index
650 0|aAmericanisms
650 0|aEnglish language |xSpoken English |zUnited States
650 0|aEnglish language |xAccents and accentuation |zUnited States
650 0|aEnglish language |xPronunciation |zUnited States
653 |aLuyện âm |aSpeaking
653|aNói
653|aTài liệu bắt buộc
690|aQTH_HK1_Luyện âm (Tiếng Anh)
691|aQuốc tế học
692|aKhoa Quốc tế học
693|aQTH/PDF
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000006056
890|a1|b4|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000006056 Kho Tiếng Anh 421.5 COO Mượn về nhà 1