Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 7823
DANH SÁCH CÁN BỘ

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM

THÔNG TIN THƯ VIỆN


Họ Tên Chức vụ Thông tin liên hệ
Cao Thị Xuân Liên Giám đốc 038.9968781
Trần Nguyễn Thị Diệu Tín Phó Giám đốc 0986.527.304
Nguyễn Thị Đoan Huy Tổ Trưởng 0905.180.681
Trần Thị Thúy Tổ Trưởng 0984.474.454
Trần Thị Thanh Hương Nhân viên 0977.752.369
Nguyễn Lý Quỳnh Thi Nhân viên 077.8103031
Lê Thị Thanh Hương Nhân viên 037.3232.673
Trần Đình Hòa Nhân viên 0905.859544