Dòng Nội dung
1
NorthStar 2 : Reading and Writing / Natasha Haugnes, Beth Maher
White Plains, NY : Longman , 2009
viii, 233p. : color ill. ; 26 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3)
2
NorthStar 2: Reading & wirting / Andrew K. English, Laura Monahon Englissh
White Plains, NY : Pearson education, 2015
viii, 221p : color ill. ; 26 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
3
NorthStar 2: Reading & wirting / Natasha Haugnes, Beth Maher
White Plains, NY : Pearson education, 2015
viii, 221p : color ill. ; 26 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)