Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích12 / Ngô, Thúc Lanh, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Tuấn.
H. : Giáo dục ;, 2000.
192p. ; 21cm.
Bộ giáo dục và đào tạo.

Đầu mục:1
2
Bài tập hoá học 10 / Nguyễn Xuân Trường.
H. : Giáo dục ;, 2006.
176p. ; 23cm.
Bộ giáo dục và đào tạo.

Đầu mục:1
3
Bài tập hoá học 12 / Lê Xuân Trọng, Nguyễn Văn Tòng.
H. : Giáo dục ;, 2006.
156p. ; 21cm.
Bộ giáo dục và đào tạo.

Đầu mục:1
4
Bài tập vật lí 10 / Lương Duyên Bình.
H. : giáo dục ;, 2006.
232p. ; 23cm.
Bộ giáo dục và đào tạo.

Đầu mục:1
5