Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng Lý thuyết dịch đối chiếu
huế , 2014
104p ; 30cm


Đầu mục:1
3
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học
顺化 : 顺化大学 , 2014
19p ; 30cm


Đầu mục:1
4
Bài giảng thực hành dịch 1: Biên dịch
Huế , 2016
16p. ; 30cm


Đầu mục:1 Tài liệu số:1
5
Bài giảng thực hành dịch 4
Huế , 2012
23p. ; 30cm


Đầu mục:1