Dòng Nội dung
1
中级商务汉语教程 (下) / 王惠玲,黄锦章
北京大学出版社 , 2007
280p. ; 30cm


Đầu mục:1
2
中级商务汉语教程(上) / 王惠玲,黄锦章
北京大学出版社 , 2007
280p. ; 30cm


Đầu mục:1
3
商务汉语提高 / 张黎(TRƯƠNG LÊ)
北京 : 北京大学 , 2005
325p ; 30cm


Đầu mục:1
4
5