Dòng Nội dung
1
Bài giảng thực hành dịch 4
Huế , 2012
23p. ; 30cm


Đầu mục:1
2
使用汉语互技巧 / 粱远, 温日豪(Lương Viễn,Ôn Nhật Hào)
民族 : 北京 , 2012
342p. ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
文化翻译与经典阐释 / 王宁(VƯƠNG NINH)
北京 : 北京大学
342p. ; 20cm


Đầu mục:1
4
汉越词对越南学生汉越互译的影响研究 / 廖灵专(LIÊU LINH CHUYÊN)
河内 : 顺化大学 , 2017
262p. ; 25cm


Đầu mục:1