Dòng Nội dung
1
Brilliant essay : what you need to know and how to do it / Bill Kirton
Harlow, England ; New York : Pearson Prentice Hall, 2011
284tr. ; 21cm.


Đầu mục:2

2
3
4
120 bài luận anh văn mẫu: / H. Martin soạn giả; Lê Bá Kông chú giải.
Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau , 1991.
269p. ; 19 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:36)

5
240 writing topics with sample essays.
Like Test Prep, [2013]
248tr. ; 28cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)