Dòng Nội dung
1
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học / Lê Quỳnh sưu tầm và tuyển chọn
Hà Nội : Nxb Lao động - Xã hội, 2006
718 tr. ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục & đào tạo / TS Phạm Văn Giáp
Hà Nội : Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
958 tr. ; 27 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)