thông tin biểu ghi
Not enough parameter(không đủ tham số)?dmd_id