thông tin biểu ghi
DDC 495.102
Nhan đề Bài giảng Lý thuyết dịch đối chiếu
Thông tin xuất bản huế , 2014
Mô tả vật lý 104p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Lý thuyết dịch đối chiếu tiếng trung
Từ khóa tự do Dịch
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041446
000 00473cam a2200169 a 4500
00116001
0022
00417833
00520171010162133.0
008170918s2014 Chi
0091 0
039|a20171010000000|bthuytt|y20170918000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.102
24500|aBài giảng Lý thuyết dịch đối chiếu
260 |ahuế , |c2014
300 |a104p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aLý thuyết dịch đối chiếu tiếng trung
653|aDịch
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041446
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041446 Kho Tiếng Trung 495.102 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào