thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Tác giả CN 王惠玲
Nhan đề 中级商务汉语教程(上) / 王惠玲,黄锦章
Thông tin xuất bản 北京大学出版社 , 2007
Mô tả vật lý 280p. ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng trung
Từ khóa tự do Ngôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000042141
000 00562cam a2200193 a 4500
00116129
0021
00417972
00520171020100924.0
008170929s2007 Chi
0091 0
039|a20171020000000|bthuytt|y20170929000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
1000 |a王惠玲
24500|a中级商务汉语教程(上) / |c王惠玲,黄锦章
260 |a北京大学出版社 , |c2007
300 |a280p. ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng trung
653 |aNgôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000042141
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000042141 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào