thông tin biểu ghi
  • Sách giáo trình
  • 495.184 GUO
    囯际商务汉语 (下):International Business Chinese / Guo ji shang wu Han yu : International Business Chinese /
DDC 495.184
Nhan đề 囯际商务汉语 (下):International Business Chinese / Guo ji shang wu Han yu : International Business Chinese / 崔永华, 田维熙, 李忆民, 赵金铭. 陆薇
Thông tin xuất bản 北京 : 北京大学 , 1997
Mô tả vật lý 361p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Sư phạm Tiếng trung
Từ khóa tự do Ngôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
Từ khóa tự do Hán ngữ thương mại đọc Tiếng trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000038631
000 00680cam a2200217 a 4500
00115934
0022
00417761
005202102250844
008170912s1997 Chi
0091 0
020 |a9787561905593
039|a20210225084422|bthuytt|c20210224155325|dthuytt|y20170912000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.184 |bGUO
24500|a囯际商务汉语 (下):International Business Chinese / Guo ji shang wu Han yu : International Business Chinese / |c崔永华, 田维熙, 李忆民, 赵金铭. 陆薇
260 |a北京 : |b北京大学 , |c1997
300 |a361p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aSư phạm Tiếng trung
653 |aNgôn ngữ thương mại cao cấp tiếng trung
653 |aHán ngữ thương mại đọc Tiếng trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000038631
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000038631 Kho Tiếng Trung 495.184 GUO Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào