thông tin biểu ghi
DDC 495.1
Nhan đề Hán ngữ thương mại đọc
Mô tả vật lý 149p ; 30cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tiếng trung
Từ khóa tự do Đọc viết kinh tế thương mại Tiếng trung
Từ khóa tự do Hán ngữ thương mại đọc Tiếng Trung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Trung(1): 000041590
000 00489cam a2200169 a 4500
00116120
0021
00417963
00520171013084732.0
008170928s Chi
0091 0
039|a20171013000000|bthinlq|y20170928000000|zthuytt
040 |aHUCFL
0410 |aChi
0820 |a495.1
24500|aHán ngữ thương mại đọc
300 |a149p ; |c30cm
653 |aNgôn ngữ tiếng trung
653 |aĐọc viết kinh tế thương mại Tiếng trung
653 |aHán ngữ thương mại đọc Tiếng Trung
852|a100|bKho Tiếng Trung|j(1): 000041590
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000041590 Kho Tiếng Trung 495.1 Mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào