thông tin biểu ghi
  • Khóa luận
  • 448 HA_T
    Organisation des jeux de langue dans l’enseignement/apprentissage de l’expression orale – Étude du cas des étudiants de français en 1ère et 2e années, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué. :
DDC 448
Tác giả CN Hà, Thị Ngọc
Tác giả TT Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
Nhan đề Organisation des jeux de langue dans l’enseignement/apprentissage de l’expression orale – Étude du cas des étudiants de français en 1ère et 2e années, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué. : Tổ chức trò chơi ngôn ngữ trong dạy/học kỹ năng nói – Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm 1 và năm 2 ngành Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / Hà Thị Ngọc; Huỳnh Diên Tường Thụy
Thông tin xuất bản Huế, 2020
Mô tả vật lý 61tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Diên Tường Thụy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(1): 000053013
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119802
0023
0043FAA663A-6FA0-4DE4-9ABF-63F0940D89A8
005202012291502
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201229150248|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aFRE
082 |a448|bHA_T
100 |aHà, Thị Ngọc
110 |aTrường Đại học Ngoại Ngữ Huế
245 |aOrganisation des jeux de langue dans l’enseignement/apprentissage de l’expression orale – Étude du cas des étudiants de français en 1ère et 2e années, École Supérieure de Langues Étrangères, Université de Hué. : |bTổ chức trò chơi ngôn ngữ trong dạy/học kỹ năng nói – Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm 1 và năm 2 ngành Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế / |cHà Thị Ngọc; Huỳnh Diên Tường Thụy
260 |aHuế, |c2020
300 |a61tr. ; |c28cm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aPhương pháp giảng dạy
700 |aHuỳnh, Diên Tường Thụy|eHướng dẫn
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(1): 000053013
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000053013 Kho Tiếng Pháp 448 HA_T Đọc tại chỗ 1