thông tin biểu ghi
  • Tài liệu sốSách điện tử
  • RUS
    РУССКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗМ РЭТ-1: Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса / RUSSKIĬ EKZAMEN TURIZM /
DDC
Nhan đề РУССКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗМ РЭТ-1: Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса / RUSSKIĬ EKZAMEN TURIZM / Трушина Л.Б., Вохмина Л.Л., Булгина А.А., Волкова Т.Г....
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Kỹ năng tổng hợp
Từ khóa tự do TNG_21431
Môn học Nghe nói nâng cao
Địa chỉ Thư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121431
00210
0040A48C70D-9800-4CDA-9EC8-36D5910853DF
005202112301637
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9756008328
039|a20211230163741|bhuongttt|c20210809101241|dhuongttt|y20210805151803|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aRUS
082 |bRUS
245 |aРУССКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗМ РЭТ-1: Учебный комплекс по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса / RUSSKIĬ EKZAMEN TURIZM / |cТрушина Л.Б., Вохмина Л.Л., Булгина А.А., Волкова Т.Г....
300 |atr. ; |ccm.
653 |aKỹ năng tổng hợp
653|aTNG_21431
690 |aNghe nói nâng cao
692 |aTiếng Nga
693|aTNG/PDF
852 |aThư Viện Đại học Ngoại Ngữ - ĐHH
890|c2